รายงานสถิติทางด้านการศึกษา
ข้อมูลรายงาน: : จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานอกระบบจำแนกตามสังกัด วุฒิการศึกษาและเพศ ปีการศึกษา 2560
ที่ สังกัด ต่ำกว่า
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี สูงกว่า
ปริญญาตรี/
ต่ำกว่าปริญญาโท
ปริญญาโท สูงกว่าปริญญาโท/
ต่ำกว่าปริญญาเอก
ปริญญาเอก รวม
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง